Arbetaresmåbruken

Under arbetslöshetstiden under 1930-talet framkom förslag att uppföra

arbetaresmåbruk. Myndigheterna stödde dessa företag med lån. Erfarenheten från första världskriget och arbetslöshetsperioder därefter hade visat att den som hade ett litet jordbruk, hade ett gott

stöd till familjens försörjning.Redan år 1933 fattades beslut om arbetaresmåbruksverksamhet.Kommunalfullmäktige beslöt den 6 september 1936 att av uddeholms AB vid Lindfors inköpa ca 22 har åker och 18 har skogsmark till arbetarsmåbruk.Köpesumman var 11.500:- kronor för anläggande av 5 stycken småbruk.Ett småbruk tillkom senare. Kostnaderna blevo högre än som beräknats varför tilläggslån söktes och erhölls. När de sex småbruken voro färdiga hade kommunen enligt protokollet tillskjutit 18.480:-kronor. Småbrukarlånen skulle amorteras på 30 år och en årlig ränta skulle uttagas efter 3%.

 

För att se bild på ett av små bruken som finns kvar idag tryck "Next"

tillbaka till menyn Till bild på ett av bruken